وأغم ه

يتاكݙہو الله ةݸحرو ݤكيلع مٚݴكا. ؼًًك هئاؿا یبماًه ظماپ وىگايىگ ٣ؿاٞه و مىلٝ ؿ اؾگـيحؤت ٪ي ل اب ههراىه یاـب یـيب ٤لتغه ال ه«ا ک ههافرم پااا رلاتایت ل ا ی ها زالا سا یواا ج اراس اما ؛یرک زلا با ه تک وکده ه ههفرم پاا ها ق ه ۶۵۶( ییدلاام ۱۲۵۸ ل اس ری واکده پاس لااسر اا ه ها واتلا ا ا سا ا لسی لاترت پا ـواغم ذ هؤ

2023-02-01
    هل يجوز للمرأة أن تجعل مهرها ع م ر ة
  1. 2